Val 2022

Så svarar Landskronas partier på våra frågor kring Landskronas natur och klimat.

Den 11 september är det val till kommun, landsting och riksdag. Vi i Naturskyddsföreningen Landskrona har därför ställt ett antal frågor kopplat till miljön, klimatet och den biologiska mångfalden i Landskrona till våra lokala politiker. Vi hoppas det ska öka dina möjligheter att göra ett informerat val för Landskronas natur.

Vi vill passa på att tacka alla politiker som tagit sig tid att svara på våra frågor. Vi uppskattar detta!

På sidan nedan hittar du följande delar:

  1. De frågor vi skickade ut till samtliga partier i Landskrona.
  2. Länkar med svar på frågorna till respektive parti.
  3. Slutligen finns även länkar till de nationella valsidorna från Naturskyddsföreningen riks.

Frågorna

Fråga 1 – jordbruksmark och minskad klimatpåverkan från företag

Jordbruksmark är en viktig resurs idag och i framtiden. Allt mer jordbruksmark exploateras och asfalteras, och runt Landskrona är den dessutom av mycket hög kvalitet. I takt med nya etableringar i staden tas mycket av denna värdefulla jordbruksmark i anspråk. Det är positivt med nya arbetstillfällen, samtidigt är förstörandet av jordbruksmark en oåterkallelig förändring som påverkar både vår och framtida generationers möjligheter till livsmedelsförsörjning.

Hur vill ert parti se att staden utvecklas samtidigt som ni säkerställer och värnar en god hushållning med jordbruksmark? I samma anda undrar vi hur ert parti vill verka för att företag, fabriker och privata verksamheter ska minska sin klimatpåverkan i kommunen?

Fråga 2 – hållbara färdsätt

Ett av de områden som bidrar till höga klimat- och miljöskadliga utsläpp är när människor transporterar sig med bil. För att fler ska vilja resa mer hållbart krävs bra cykelvägar och en väl fungerande kollektivtrafik.

Hur vill ert parti arbeta för att säkerställa att vi som bor i Landskrona och dess byar har möjlighet, och uppmuntrar oss till, att förflytta oss på ett hållbart sätt?

Fråga 3 – bevarandet av grönska och klimatpåverkan från byggnationer när staden växer

Det byggs som aldrig förr i Landskrona. I de byggnadsplaner som nu ligger på bordet planeras för att ta mycket av den lilla sammanhängande grönska vi har kvar i Landskrona i anspråk. Detta samtidigt som den biologiska mångfalden är starkt hotad och då forskning visar att tillgång till närliggande grönområden är viktig för folkhälsan. Dessutom bidrar nybyggnationer ofta till omfattande klimatutsläpp i form av bland annat byggnadsmaterial.

Hur vill ert parti säkerställa att Landskronas gröna stråk bevaras och utvecklas parallellt med det fortsatta byggandet i staden? Har ni även tankar på hur klimatpåverkan från byggnationerna ska minska?

Fråga 4 – klimatanpassning av Landskrona

Även om världen lyckas upphöra inom kort med skadliga klimatutsläpp så kommer uppvärmningen att pågå under lång tid framöver. Det innebär bland annat att vi kommer se havet stiga och uppleva allt fler extremväder så som intensiva värmeböljor med torka, samt intensiva regn. Som den låglänta kustkommun Landskrona är finns en utsatthet för dessa förändringar, inte minst för höjd havsnivå och intensiva regn.

Hur vill ert parti arbeta för att vidareutveckla arbetet med klimatanpassning av Landskrona?

Fråga 5 – hållbar livsmedelsproduktion

Matproduktionen har en stor effekt på klimatet och på miljön. För att nämna några exempel skövlas enorma mängder regnskog för att odla foder till djurindustrin världen över, samtidigt blir de viktiga ängsmarkerna i Sverige allt färre då det är svårt att få lönsamhet i svenskt naturbeteskött. Världen över besprutas grödor med allehanda kemikalier som gör att insekter och viktiga pollinatörer försvinner i en skrämmande takt.

Kommuner gör stora inköp av livsmedel årligen till exempelvis skola och äldreomsorg. Som kommun finns det därför stora möjligheter att ha en positiv inverkan på en matförsörjning som gynnar hållbar produktion och biologisk mångfald.

Hur vill ert parti arbeta för att Landskrona stad bidrar till en mer hållbar livsmedelsproduktion där bland annat ekologiskt, svenskt naturbeteskött och mer vegetariskt ingår?

Så svarade partierna i Landskrona på våra frågor

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Liberalerna

Valguide för klimat och natur till riksdagsvalet

Vi står inför ett vägskäl. Vi kan välja att begränsa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Men beslutet måste tas idag och inte i framtiden. Du som röstar i riksdagsvalet 11 september kan påverka utgången.

Läs mer på Naturskyddsföreningens nationella valguide: www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/val2022