Svar från Liberalerna

Fråga 1 – jordbruksmark och minskad klimatpåverkan från företag

När det gäller att bygga på åkermark måste man hitta en balans mellan Landskronas behov av att växa med nya bostäder och nya företag och därmed nya jobb och behovet av att skydda åkermarken. Det finns mark som inte är jordbruksmark som kan användas. Att sätta stopp för byggnation kring stora, dyra infrastrukturleder som E6:an och Västkustbanan skulle inte vara försvarbart.

Användningen av marken styrs i Översiktsplanen. Riktlinjer finns i gällande ÖP, men en uppdatering planeras att starta hösten 2022.

Ett sätt att minska klimatpåverkan är att bygga kollektivtrafiknära – inte utspritt, detta finns med i våra verksamhetsplaner och styr hur staden tar fram nya bostads- och verksamhetsområden.

En energi- och klimatplan är under utarbetande. Där finns det mål och ambitioner om hur ”fotavtrycket” ska bli mindre.

Fråga 2 – hållbara färdsätt

En ambitiös cykelplan håller just på att tas fram om kommande års utbyggnad av Landskronas cykelvägar.

Vi ska koncentrera utbyggnaden av bostäder i områden som ligger nära kollektivtrafik.

I Landskronas fördjupade översiktsplan finns flera trygga stråk för gående och cyklister som knyter ihop olika målpunkter i staden.

Fråga 3 – bevarandet av grönska och klimatpåverkan från byggnationer

Gröna stråk är viktiga och det finns flera planerade. Ett grönt stråk utmed Säbybäcken och ett annat för att knyta samman Karlslund och Sävbyholm är två exempel som är på gång.

I Norra Borstahusen finns nu hela 16 hektar nya grönområden och 11 000 kvadratmeter nya strandängar när campingen flyttade. Dessa är tillgängliga för landskronaborna.  Dessa ska framöver knytas samman med Karlslund och Säbyholm för att ge stora sammanhängande och tätortsnära grönområden.

Kommunala naturreservat har tillkommit.

Under kommande år kommer arbetet med folkhälsan att vara prioriterat, bland annat genom satsningen på Karlslunds idrottsområde.

Fråga 4 – klimatanpassning

En struktur- och klimatfond är instiftad för att stå rustad inför framtidens krav för att kunna fortsätta utveckla och leverera tillväxt.

En vägledning för klimatanpassning har antagits. Arbetet med att utreda framtida kustskydd pågår tillsammans med en  konkretisering av den antagna vägledningen. Skeppsbron är ett exempel på stadens arbete med åtgärder mot stigande hav.

Teaterparken är ett exempel där investeringarna syftar till att fördröja dagvatten och skyfall för att göra staden mer motståndskraftig mot ett förändrat klimat.

En klimatsamordnare finns i staden som samordnar stadens arbete inledningsvis med fokus på stigande hav och skyfall.

En energi- och klimatplan är under utarbetande.

Fråga 5 – hållbar livsmedelsproduktion

Landskrona har idag antagna mål för hur stor andel av våra livsmedel som ska vara kravmärkta. Vi vill revidera dessa mål och göra klimatpåverkan till en tyngre del.

På livsmedelssidan kommer vi också att initiera ett stadsövergripande arbete mot matsvinn – både i kommunal verksamt och i handel och hos hushållen.