Svar från Centerpartiet

Fråga 1 – jordbruksmark och minskad klimatpåverkan från företag

Del 1: Vi håller helt med er om att åkermarken måste bevaras för livsmedelsproduktion. Den åkermark vi har i Landskrona är en av de bästa i Sverige. Vi vill förtäta på industriområdet söder om gamla järnvägsstationen, vilket vi motionerat om i fullmäktige. Det är också viktigt att bygga på höjden istället för bredden.  Exploateringar som inte redan är planerade och påverkar åkermark, kommer vi rösta emot. På nationell nivå arbetar vi även för att åkermark skall få bättre lagligt skydd.

Del 2: Det ska vara lätt att vara miljösmart. Vi vill göra det lättare att ta sig till och från jobbet på cykel eller kollektivt. Klimatsmart byggande ska premieras, se fråga 3b. Etableringar ska ske på befintliga industriområden. Vi kommer även arbeta för att få till en tjänst inom miljöförvaltningen som hjälper och ger rådgivning till företagen hur de kan minska sin påverkan på miljö och klimat.

Fråga 2 – hållbara färdsätt

Vi vill främja cykelåkandet genom att bygga ut cykelvägar både mellan byarna och tätorten och till pågatågstationerna. För att öka resor med kollektivtrafiken arbetar vi i regionen för att alla byar ska få bussförbindelser. Vi vill också att Landskrona energi ska främja utbyggnaden av laddinfrastrukturen till elbilar.

Fråga 3 – bevarandet av grönska och klimatpåverkan från byggnationer

Del 1: Alla gröna områden i staden är viktiga, även de små. Vi har motionerat om att antalet ängar ska ökas och barnen i skolan ska beredas möjlighet att bygga insektshotell som placeras vid dessa platser. Det senare är genomfört.

Del 2: Alla val som bidrar till klimatsmart byggande och renoveringar ska premieras, det gäller både bostäder och industri- och kontorslokaler. Det kan förslagsvis göras genom anpassade tomt- och bygglovsavgifter eller annat bonus/malus system då klimatsmarta materialval, energisystem eller andra tekniska lösningar väljs.

Fråga 4 – klimatanpassning

Bland annat vi vill sänkta bygglovsavgifter för särskilt energisnåla hus, s k passivhus. Vi har också föreslagit att Landskrona stad ska slopa bygglovsavgifter för tilläggsisolering eller andra åtgärder som sparar på energi och som kräver bygglov. Solceller bör byggas på alla kommunala byggnader vid ny- eller ombyggnad.

Vi vill främja arbetet med att rena avloppsslamm samt separera VA-nätet i avlopps-, och dagvatten. Dagvattenledningssystemet måste underhållas och dimensioneras så att det kan ta om hand de framtida utmaningar som klimatpåverkan kommer ha.

Se även svar på fråga 2.

Fråga 5 – hållbar livsmedelsproduktion

För oss är det väldigt viktigt att maten vi äter är schysst producerad ur både ett miljö, klimat och hälsoperspektiv. Vi arbetar för att råvaror som används i stadens kök ska vara producerade i enlighet med svenska regler, och gärna närproducerade. Menyer bör vara säsongsanpassade och varierat för att tillfredsställa alla konsumentgrupper. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för en saluhall som marknadsplats för lokalt och hållbart producerade livsmedel.