Svar från Kristdemokraterna

Fråga 1 – jordbruksmark och minskad klimatpåverkan från företag

Precis som formulerades i frågan så anser vi att jordbruksmark är av stor vikt, både som livsmedelsresurs, men även som del av naturlandskapet. Jordbruket är det som håller landsbygden vid liv och är en viktig resurs både gällande livsmedelsförsörjning, men även genom att skapa möjligheter att bo på landsbygd. I en omvärld av osäkerhet där klimatförändringar knackar på dörren är det viktigt att vi inte tar bort våra fantastiska möjligheter i Sverige att öka lokalproduktion av livsmedel. Kristdemokraterna i Landskrona anser att jordbruksmark inte skall exploateras för nybyggnationer utan att man skall arbeta med redan befintliga områden, då exploateringen av jordbruksmark är ett oåterkalleligt beslut, som skall ha mycket goda belägg för att rättfärdiga.

Vi vill självklart se och uppmuntra att företag, fabriker och privata verksamheter arbetar för att minska sin klimatpåverkan. Vi tror att detta är ett gemensamt projekt och att det finns stora incitament i privat sektor att arbeta mot detta, men vi anser att vi som kommun har ett ansvar gällande upphandlingar att bejaka miljöpåverkan och främja lokala aktörer.

Fråga 2 – hållbara färdsätt

Vi har som en av våra viktigaste punkter inför valet att förbättra kollektivtrafiken till och från samhällena utanför Landskrona. Bilen är otroligt viktig för landsbygden och vi måste garantera att livsförutsättningarna för de som är bundna till bilen som enda transportmedel. Men det första steget från bilberoendet på landsbygden är regelbunden och fungerande kollektivtrafik för att erbjuda ett hållbart alternativ.

Fråga 3 – bevarandet av grönska och klimatpåverkan från byggnationer

Vi vill bevara de grönområden som finns idag i Landskrona. Som sagt fyller de en viktig funktion i form av biologisk mångfald, och inte minst utifrån livskvaliteten och trivseln att bo i staden. Vi har inga konkreta förslag på hur klimatpåverkan från byggnationer skall minska.

Fråga 4 – klimatanpassning av Landskrona

Grönområden är ett av de viktigaste skydden vi har mot ett förändrat klimat, gröna områden bevarar fukt när det blir torka och absorberar regn och skyddar mot översvämningar. Höjning av havsnivå är en stor oro som såklart måste bejakas i stadsplanering, samtidigt som vi inte har några konkreta förslag på hur det bäst åtgärdas. Detta är stora frågor där det bästa man kan göra är att lyssna till experter på området.

Fråga 5 – hållbar livsmedelsproduktion

Vi anser att det mest hållbara val som finns gällande livsmedel är lokalproducerat. Vi i Sverige har en otroligt hög standard gällande vår kravställning på livsmedelsproduktion. Våra djur har det bättre och våra grödor besprutas mindre och våra arbetsvillkor är mycket bättre, samtidigt som varorna inte behöver transporteras långa avstånd. Självfallet innebär dessa kravställningar att vårt lokalproducerade livsmedel blir dyrare, och där anser vi att vi som politiker har ett ansvar att ta in dessa aspekter i våra upphandlingar. Man kan inte ställa krav på våra bönder att producera livsmedel på en nivå man själv inte är beredd att köpa in. Därför vill vi att kommunen skall prioritera lokalt producerade livsmedel till skolan och äldreomsorgen i Landskrona.