Svar från Moderaterna

Fråga 1 – jordbruksmark och minskad klimatpåverkan från företag

Det har varit nödvändigt för Landskrona att få nya företag att etablera sig i Landskrona, men det krävs också att vi tar ansvar för vår miljö och jordbruksmark för kommande generationer. Moderaterna vill därför att Landskrona stad ser över om det finns andra områden som kan bli föremål för exploatering, istället för värdefull jordbruksmark. Frågan måste komma upp agendan betydligt mer än vad som varit fallet tidigare. Vi vill att man fortsätter bygga igen så kallade ”bombhål” innan värdefull mark tas i anspråk.

Stadens miljöförvaltning kan vara rådgivare till privata företag och uppmuntra företagen i deras miljöarbeten. Moderaterna tror mer på uppmuntran och dialog än pekpinnar och förbud. Vi tror mycket på att kommunen och företagen kan samarbete betydligt mer, och bland annat kan man se över hur människor reser till sina arbeten och man kan titta över energiförbrukning och hur man hanterar sitt avfall.

Fråga 2 – hållbara färdsätt

Moderaterna är för att det ska byggas fler cykelvägar. Vi har också drivit på om att man måste göra en översyn av kollektivtrafiken till våra byar, och vi hoppas att det kommer att innebära en rejäl satsning, även om kommunen får vara med och betala. Vi vill exempelvis se stadsbuss till Häljarp.

Fråga 3 – bevarandet av grönska och klimatpåverkan från byggnationer

I stadens utbyggnad har man tagit hänsyn till att det ska finnas grönytor och bland annat har det blivit ett stråk från Säbybäcken ned till Borstahusen. Det är viktigt att tillgången på grönytor finns med som en självklar del i när staden anlägger nya områden och det ska inte bli färre grönytor framöver.

Fråga 4 – klimatanpassning av Landskrona

Först och främst är det viktigt att nybyggnation sker på sådan plats att eventuell höjningar av havsnivån inte påverkar. Det är också viktigt att ta hänsyn till extremväder och vara förberedd på allt från stormar till hög värme och översvämningar. Att kommunen har reservaggregat för el och liknande är också viktigt. Moderaterna har också varit aktiva i att Landskrona stad ska ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, och genom samarbete med andra kan man få värdefulla råd och ta del av erfarenheter.

Fråga 5 – hållbar livsmedelsproduktion

Moderaterna har länge förespråkat att vi upphandling bör kunna köpa in mera närproducerat. Det är svårt att få igenom av olika anledningar men det är en levande diskussion. Vegetariskt ska finnas som ett naturligt alternativ. Vi ser gärna att man köper in livsmedel som har en ursprungsmärkning och försöker minska livsmedel som producerats långt bort.