Svar från Vänsterpartiet

Fråga 1 – jordbruksmark och minskad klimatpåverkan från företag

Landskrona ska vara en föregångskommun när det kommer till klimatanpassningen och miljöfrågor. Miljöperspektivet ska genomsyra alla beslut som fattas. Kommunen ska värna om såväl våtmarker som åkermark till ängar och betesmarker. Detta är något som aldrig får byggas eller prioriteras bort till förmån för kortsiktiga ekonomiska vinster.

Man måste på nationell nivå se över möjligheterna att styra om logistikcentra till att ligga nära järnväg istället för motorväg.

Gällande andra delen av frågan så måste vi vara mer restriktiva med att ge dispenser för utsläpp. Det måste finnas en tydlig plan för utsläppsdispenser. Det måste ställas högre krav för åtgärder. Både från kommunal och privat sektor. Vår kommunala verksamhet ska vara ett föredöme för hur det ska gå till.

Fråga 2 – hållbara färdsätt

För att få fler människor att minska sina bilresor ska kollektivtrafiken i kommunen bli bättre, inte minst till, från och mellan byarna. Det behövs också en tillgänglig, avgiftsfri kollektivtrafik och tätare bussturer samt ett utökat kollektivtrafiknät. Vi vill också se en förbättring och utbyggnad av cykelnätet i hela kommunen.

Fråga 3 – bevarandet av grönska och klimatpåverkan från byggnationer

Fastslå en minimiprocent för grönytor/hårdgjorda ytor. Säkerställ planerade arealer som kan klara upp till 30-årsregn. Man har idag i Landskrona flera områden med stora risker för översvämningar, detta är något man måste planera för så man undviker den risken. Man får även se över ur ett miljöperspektiv vilka byggmaterial som är optimala för varje enskilt objekt.

Fråga 4 – klimatanpassning av Landskrona

Bygga ut dagvattenhanteringen samt att anlägga våtmarker som kan avlasta systemet. Detta har skett i andra städer med ett lyckat resultat. Det är även en bra lösning ur det biologiska och ekologiska perspektivet.

Fråga 5 – hållbar livsmedelsproduktion

Vi vill uppmuntra och stödja lokala djurhållare, krav på ekologiska och närodlade produkter vid upphandlingar. Vi kan också i våra kommunala verksamheter se till att gå före i utvecklingen. Alla har inte resurser eller möjlighet att äta växtbaserat hemma, att göra det i våra kommunala verksamheter är ett sätt att slå ett slag för klimatet utan att bidra till ojämlikheter som kan uppstå annars. Det är även ett sätt att normalisera en idag sett mer annorlunda men nödvändig kost.