Svar från Socialdemokraterna

Fråga 1 – jordbruksmark och minskad klimatpåverkan från företag

Vi i socialdemokraterna har värnat om jordbruksmark som vi har kring vår stad. Vi anser att det är bra med företagsetablering i Landskrona, men vi måste se till att spara jordbruksmark klass 10 eller den bästa jordbruksmarken. Kriget i vårt närområde har visat att jordbruksmarken är viktig i kristider. Vi måste välja alternativ mark för företagsetablering. En lösning kan vara att företag som flyttar sin produktion till Landskrona, ska bygga på höjden istället för bredden. Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt.

Vi vill öka investeringarna i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer i industrin som minskar utsläppen.

Fråga 2 – hållbara färdsätt

Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag. En väl fungerande kollektivtrafik mellan Landskrona och byarna skulle minskat utsläpp från vägtrafiken. Det vill vi göra genom att ytterligare höja kravet på att blanda in förnybart i bensin och diesel, och
även belöna dem som köper miljöbil med en bonus.

Fråga 3 – bevarandet av grönska och klimatpåverkan från byggnationer

Det är bra att Landskrona växer men vi vill i första hand bygga på en så kallad ”obebodd plats” dvs att förtäta staden, hitta platser som inte påverkar vårt grönt område. En sån plats är exempelvis grusparkering i korsningen mellan eriksgatan och föreningsgatan.

Fråga 4 – klimatanpassning av Landskrona

Som alla andra kommuner i Sverige så måste också Landskrona göra hemläxor, dvs minska växthusgasutsläpp som kommer från transporter och industrin. Industrin har en viktig roll att spela inte bara genom att minska sina egna utsläpp utan också genom att till exempel framställa förnybara cirkulära produkter som kan ersätta fossil och därigenom bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Genom att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar skapas konkurrensfördelar, sysselsättning och exportmöjligheter.

Att anpassa samhället för intensiva skyfall och översvämningar är en viktig del i genomförandet av den nationella strategin för klimatanpassning och Parisavtalet. Med hjälp av så kallade skyfallskarteringar kan beredskapen för effekterna av klimatförändringarna stärkas, eftersom de underlättar riskbedömningar och beslut om åtgärder vid skyfall. En skyfallskartering visar var det finns risk för översvämning och var i tätorten de mest sårbara områdena finns.

Vi har redan sett hur kraftiga skyfall orsakat stora konsekvenser med skador på folks hem, stora problem i trafiken och stängda skolor. Därför stärker vi nu samhällets klimatberedskap vid skyfall. Genom det här uppdraget till MSB ska det bli enklare för kommuner och fastighetsägare att identifiera särskilda riskområden vid skyfall.

Fråga 5 – hållbar livsmedelsproduktion

Vi behöver bli bättre på att använda de naturtillgångar vi har. Det är bra för klimatet och miljön, det är bra för jobben i hela landet, och det är bra för plånboken. Trots att naturbetesmarkerna har minskat i Landskrona så har vi fortfarande möjlighet och potential att producera naturbeteskött ekologiskt, grönsaker mm.

I och med Rysslands invasion av Ukraina har det också blivit tydligt att vår nationella försörjningsförmåga behöver öka. För detta krävs en ökad råvaruförsörjning från skogs-, jordbruk, och fiskerinäring. Men också en förmåga att producera bristvaror vid kriser och därmed bidra till beredskapen. Biogas är en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda. En stor del av det material som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige. I arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande.