Svar från Miljöpartiet

Fråga 1 – jordbruksmark och minskad klimatpåverkan från företag

Bevarande av jordbruksmark är en viktig fråga för oss, vi har därför med i vårt valmanifest att staden behöver ta fram ett mål för bevarande av jordbruksmark. Vi ser att staden inte kan hacka upp den bördiga jorden lite i taget utan behöver ta ett helhetsgrepp kring bevarande av jordbruksmark för kommande generationers skull. Det är extra viktigt att etableringar som faktiskt sker leder till arbetstillfällen, stora lagerlokaler med liten personalstyrka är katastrofal användning av jordbruksmarken.

Vi driver på för att kommunen tydligare ska samla stadens företag i deras klimatarbete och bistå med kunskap genom samverkansforumet Landskrona Miljöforum. Vad som är effektiva klimatinsatser beror på vilken typ av företag det rör sig om, ett företag med produktion har andra utmaningar än ett tjänsteföretag i sin omställning, men oavsett ska kommunen bistå med kompetensstöd och samarbete.

Fråga 2 – hållbara färdsätt

Vi driver att alla anställda i Landskrona stad ska kunna få pendlarkort för kollektivtrafik som löneförmån. Det är en konkret åtgärd för att få fler att resa kollektivt, samtidigt som det gör vår kommun till en attraktivare arbetsgivare. Det hade också fått fler att resa kollektivt vilket lett till fler avgångar att välja på även för Landskronabor som inte jobbar på kommunen.

Vi driver också punkten: “Att främja hållbar mobilitet för säkrare och mer hållbara transporter med fokus de transportsätt våra barn använder mest: cykel, gång och kollektivtrafik”. Konkret är det främst en fråga om att investera i infrastruktur som gör det säkert att gå och cykla i hela kommunen.

Fråga 3 – bevarandet av grönska och klimatpåverkan från byggnationer

Vi driver på för införandet av ett mål för just grönyta i Landskrona stad. Precis som med åkermarken får vi inte riskera att grönytan äts upp lite i taget, utan vi behöver ett mål för att bevara och utveckla grönytorna. Viktigt här är att det ska vara nära till grönytor för alla, slottsparken och karlslundsparken kan inte ensamma fylla alla bostadsområdens behov av grönyta, alla ska ha nära till grönytor i Landskrona. Det är också helt centralt för den biologiska mångfalden att vi verkar för gröna stråk så att insekter och djur har möjlighet att röra sig längs gröna korridorer i staden.

Gällande byggnation vill vi se ett aktivt arbete med energieffektivt byggande och energieffektivisering. Varje tak är också en potentiell yta för solceller, något vi måste bli bättre på att utnyttja. En annan del av minskad miljöpåverkan vid byggnation som ofta flyger under radarn är arbetet för mer återvunnet material för byggnation och anläggning. Att bryta nya material tar nya naturresurser i anspråk och skapar stora transportutsläpp. Man räknar med att lastbilstransport av anläggningsmaterial står för en fjärdedel av utsläppen från alla skånes transporter. Här kan vi som kommun gå före genom att ställa krav på större inslag av återvunnet material.

Fråga 4 – klimatanpassning av Landskrona

Vi har sedan tidigare drivit igenom att Landskrona kommun har en klimatstrateg som nu jobbar aktivt med frågan vid ny- eller ombyggnation. Goda exempel är den översvämningsyta som kan stoppa översvämning vid skyfall som ingår den nya teaterparken och att nybyggnation på skeppsbrokajen tar höjd för stigande havsnivå. Det arbetet kommer behöva fortsätta i decennier men också kompletteras med ett arbete för hur ekosystemtjänster kan göra oss mindre klimatkänsliga. Mer träd och grönska i staden gör oss mindre klimatkänsliga genom att suga upp regn vid skyfall och ge svalka vid värmeböljor. Vi får helt enkelt inte glömma bort att naturen ibland redan ger oss de bästa lösningarna.

Fråga 5 – hållbar livsmedelsproduktion

Viktig fråga då det offentliga beställer så mycket mat och därför kan gynna ett jordbruk som är bra för miljön. Vi har sedan tidigare drivit igenom att Landskrona Stad har som mål att servera mer ekologiskt. Vi vill att den målsättningen ska ligga fast samtidigt som vi drivit på för att även koldioxidavtrycket från maten ska minska. Vi är slutligen positiva till ett större inslag av svenska varor som vi vet håller vår etiska standard.