Hilleshögs dalar


Reservatet består av en geologiskt intressant dalgång och rasbranter vid stranden. Dessa landformer saknar, förutom på Ven där rasbranterna kallas backafall, motsvarighet i Sverige. Dalgången bildades av en dödisgrop vid senaste istiden i det som nu är dalamossen. Resten av dalgången bildades genom jordflytning sedan inlandsisen lämnat området. De sandlager som bildar backarna i reservatet och de intilliggande Glumslövs backar är mycket oordnade och har bildats genom att inlandsisen pressade upp sediment från olika håll för att sedan täckas av tunna lager morän.

Vegetationen på betesmarkerna domineras av fliknäva, luddtåtel, rödsvingel, rödven och ängsgröe. Kaninstammen är mycket talrik. Även kornknarr har iakttagits i området.

På rasbranterna och uppe på höjden Gåsaägget växer arter som backklöver, blodnäva, brudbröd, flentimotej, fältvädd, gulmåra, krissla, kungsmynta, mandelblomma, raggarv, rödklint, spåtistel och vildlin. I rasbranterna häckar backsvalor. I området finns sandödla och även den rödlistade fjärilen prydlig lövmätare.

I lertäktsområdet kring Rustningshamn och de fuktigare partierna finns arter som blåtåg, bitterfibbla, bergjohannesört, färgkulla, kärrjohannesört, väddklint, ängsnycklar och den rödlistade klintsnyltroten som är en sällsynt växt utan klorofyll vilken lever som parasit på främst väddklint.

På Gåsaägget, höjden strax söder om Rustningshamn, finns skansar och redutter från 1670-talet och tidigt 1700-tal[2].

Vid sekelskiftet 1800- till 1900-talet fanns ett tegelbruk i Rustningshamn. Spåren av detta finns som dels igenväxta lertäkter varav en numera är en damm och dels i form av stora mängder av kasserat tegelstranden.

Texten är kopierad från Wikipedia